Ledenvergadering Oranjevereniging Voorthuizen

Op 19 november 2018 wordt de ledenvergadering van de Oranjevereniging Voorthuizen gehouden. Hiervoor willen wij onze leden van harte uitnodigen. De vergadering vindt plaats in het Oranje gebouw te Voorthuizen.

Aanvang 20.00 uur

Agenda

Opening door de voorzitter

Notulen ledenvergadering 2017

Jaarverslag 2017/2018

Privacy Policy Oranje Vereniging Voorthuizen Financieel verslag 2017/2018

Verslag kascommissie

Fred Keijzer (Voorzitter) en Martin Zwanenburg JR

Benoeming nieuwe kascommissie.

De begroting 2018/2019

Benoeming nieuwe Commissieleden

Martin Zwanenburg JR & Sascha Werz Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar Evert van Middendorp

Aftredend en niet herkiesbaar Tones Gerding

Aftredend en niet herkiesbaar Dick van Harskamp

Aftredend en niet herkiesbaar Eric van Riet

Bestuursverkiezing, voorgesteld door Bestuur:

Fred Keizer

Voorlopig programma 2019

Rondvraag

Sluiting

Kandidaten, voorgesteld door de leden, moeten 24 uur voor de ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat zijn ingediend.

Secretariaat: W.J. Gielen, Brahmslaan 26, 3781 TP Voorthuizen

Nieuw leden kunnen zich aanmelden via: www.oranjeverenigingvoorthuizen.nl of per e-mail info@oranjeverenigingvoorthuizen.nl.